Vrakdykking i Nord og Midt Norge

Gå til innhold

Hovedmeny

D/S Skjerstad Side 2

Vrak i Nordland > D/S Skjerstad

D/S Skjerstad før hun ble skilt ut til Nordlandske fra Saltens D/S Selskap.
Vi ser logoen: "SDS" på skorsteinen.

Jeg har vært så heldig å få tak i sjøforklaringen og journalutdraget som ble holdt i retten i Bodø (Frimurerlosjens lokaler) Selv om det blir noe repetisjon av det du nettopp har lest, så få med deg denne bekreftelsen på hva som virkelig skjedde!:


RETTSBOK

for Salten herredsrett

SjøforklaringÅr 1940 den 9. juli ble rett holdt i Frimurerlosjens sal i Bodø.

Dommer: Sorenskriver Bj. Rognlien

Rettsvitne:
havnelos Erling Ramberg som er satt som det sjøkyndige utval og har avgitt forsikring før.

Protokollfører:
Stein Rognlien

Sak nr
. 20/1940 B.

Saken gjelder
: Sjøforklaring i anledning av d/s "Skjerstad"s krigsforlis ved Rognan 24/5 1940.

Til stede
: for Det Nordlandske Dampskipsselskap A/S møtte ingeniør Saxe, for skipsingeniøren møtte teknisk besiktighetsmann Oscar Johansen. For Norsk krigsforsikring for skip møtte disponent Gunnar Sirevåg, for A/S Norske Alliance møtte agent Rolf Fritz og kjøpmann Fische som formann i Det Nordl. Ds. A/S.

Dommeren la frem begjæring av 8/7-40 fra skipets fører Alf Pedersen og journalutdrag.
Sto frem:

Skipets fører Alf Pedersen,

41 år, skipskaptein, bopel Trondheim,


ble gjort kjent med ansvaret ved å avgi forklaring.


Journalutdraget ble lest opp, men kunne ikke konfereres med journalen da den var gått ned med båten.

Føreren ga følgende opplysninger:

d/s "Skjerstad" hadde kjenningsbokstavene L.E.V.W. og var 592 brutto og 327 netto reg.tonn, 16 manns besetning foruten 4 i byssa.

De bomber som ble kastet mot skipet, falt til dels meget nære skroget og forårsaket stor ødeleggelse. Såleis var rekkverket delvis helt borte, og alle ting lå hulter til bulter isundslått. Selve skroget ble ikke truffet av noen bombe som eksploderte, men ble sterkt skadet av trykket i vannet. En av bombene som ikke eksploderte, viste seg å være på 250 kg. Han telte ialt 39 bomber.

Det er vanskelig å uttale noe bestemt om hvorvidt det kan lønne seg å ta båten opp og gjøre den istand, men føreren tror ødeleggelsen var så stor at det neppe vil lønne seg.
Det var ikke bare løse ting som ble ødelagt, men også innredningen. Såleis var treverket delvis brukket isund og løsnet, og kjelen skadd. Det var store åpninger i natene på dekk.

Akterenden ligg 15-20 meter fra land og så djupt at bare to meter av akterskipet er synlig.

Lest opp og vedtatt med tilføying av at ingen av mannskapet ble skadd undtatt styrmann Olaf Iversen, Trondheim. Han fikk skadet foten, da han sprang på land under et av bombardementene og er framleis sengeliggende.

Sto fram:

1. vitne: Ambjørn Wingen Olam, 54 år, maskinmester, bor for tiden i Bodø,

ble formant og forklarte seg:

Vitnet var ombord i båten onsdag 22. mai 1940 og arbeidet i maskinen da det ved middagstid 14-15 gikk flyalarm. Da han var kommet opp på dekk, så han tre tyske fly komme etter hverandre mot båten. Da han var 20 meter fra båten falt den første bomben. Den traff ikke båten, men han så sjøsprøyten på babord side, den neste bombe traff midtskips, men eksploderte ikke. Det kom stadig fly både samme dags kveld og de følgende to dager, og vitnet tror det falt 40 bomber ialt, inntil skipet sank den 24. om morgenen.

Etter den første bombing var vitnet ombord nede i maskinen og så da at den bomben som ikke eksploderte ikke lå på kjelen, d.v.s. han fann ikke denne bomben, men så merker der den hadde truffet. Kjelen var skadd, så dampen gikk ut gjennom skorsteinen. Det var derfor vanskelig å se detaljene, men vitnet fann den bakerste del av bomben som hadde satt seg fast i casingen. Den var omtrent 1/2 m. lang og tydet på å være en 250 kg bombe.
Lest opp og vedtatt. Vitnet ble edfestet.


2.vitne:

Sverre Olav Karl Samnes, 24 år, matros, bolig i Bodø,

formantes og forklarte:

Vitnet var på land da de første flyene ble varslet og så ikke disse, da han søkte dekning. Men han var ombord like etter første bombingen og så at det kom damp fra kjelen bl.a. gjennom skorsteinen etter en av bombene. Det var da atskillig ødelagt av inventar og innredning. Såleis var dørene slått løs. Vitnet var senere ikke ombord og så ikke skade på selve skroget. Men han så båten da den sank. Den ligg med akterenden ca. 10 m. fra land, og en kan ikke se mer enn et par favner av aktermasten.

Lest og vedtatt. Vitnet ble edfestet.

Ingeniør Saxe meddelte at bjergingsbåten "Parat" har vært på Rognan for å undersøke om skipet han berges. "Parat"s kaptein opplyste at skipet kan berges. "Parat"s kaptein opplyser at intet kan gjøres uten pontonger som bergingsselskapet for tida mangler, og at disse vanskelig kan skaffes nå.

Ingeniør Saxe betalte rettsvitnet kr.8,-

Rettsvitnet gjorde ingen merknad.

Retten hevet

(sign)                                                                                                    (sign)
Bj. Rognlien                                                                                Erling RambergJournalutdrag.


Mandag den 20 mai 1940. D/S "Skjerstad" henliggen i Bodø. Stille pent væ

. Fikk ordre å gå til Rognan med engelske soldater

Avgang kl 23.30. Ankomst Rognan den 21. mai kl.3.30, fortøiet til kaien og blev liggene det til onsdag den 22. mai.
Fikk ordre å fortøie til hammeren like utenfor kaien, kl.13.20 var vi fortøiet med begge anker ute og 3 liner iland akter og landgang på land.

Kl. 14.15 var middagen ferdig, og vi var på vei for å spise. Plutselig kom noge tyske fly som begynte å slippe bomber på s/s "Skjerstad". Vi sprang iland med en gang og kom bare noen meter fra skibet sa den første bombe blev sluppet. Den traff imidlertid ikke og gikk i sjøen b.b. side, nr 2 bombe traff s/s "Skjerstad" midtskibs på båtdekket og gikk gjennem skottet på 3. plass og videre på mellemdekket og derfra på kjelen som blev skadet og all damp gikk ut av kjelen på kort tid, denne eksploderte hekker ikke. 3. bombe gikk over skibet og eksploderte på s.b. side.

Kl. 19.45 samme dag kom det fly pånytt og begynte å bombe. Ingen av disse bomber traff d/s "Skjerstad", men eksploderte like ved skibet, og det blev stor påkjenning på skroget og dets innredning. Vi forsøkte nu å redde inventaret på land, men dette lot sig ikke gjøre da det stadig vekk var fly over oss. Kl. 4.30 forsvant d/s "Skjerstad", og blev liggende litt over på b.b. side med såvidt aktertoppen over vannet. Efter annen gangs bombing fikk jeg såvidt anledning til å komme ombord et øieblikk, og så da at dører var gått av hengsler og innredning løsnet og ødelagt.
Lagt fram 9/7-40

SALTEN HERREDSRETT

Alf Pedersen (sign)
    fører


Det er også artig å lese hvordan avisene skildret det som skjedde:


Nordlandsposten 25/5 1940 forteller:


Seks sivile drept av maskingevær fra fly.


Det lykkes ikke de tyske fly å ødelegge kommunikasjonslinjene.


N.T.B.s utsendte medabeider melder i går eftermiddag:

Det har vært livlig flyvirksomhet her dag og natt i de siste par døgn. Fienden har forsøkt å bombardere kommunikasjonslinjene bak de allierte og norske linjer, men uten nevneverdige resultater. Ingen bruer eller veier er rammet.

Et skib som lå til ankers ved Rognan blev bombardert åtte ganger, men av 30-40 bomber traff bare en skibet. Og denne bombe eksploderte ikke. Fartøiet blev senere sprengt lekk ved bombeeksplosjon i fjæren og sank.


Fra tyske fly skytes det stadig med maskingevær fra lav høide. Det foreligger en rekke eksempler på at tyskerne hensynsløst beskyter sivilfolk som ferdes på veier, åpne jorder eller som opholder sig på trapper og tun. I de siste tre døgn er seks mennesker omkommet i dette distrikt. Alle hadde forsøkt å løpe fra fly i stedet for å søke skjul.

Tyskerne her torsdag kastet ned flyveblad med falske meldinger fra vestfronten og falske siterte uttalelser fra Norsk rikskringkasting i Nord-Norge. Soldatene vet imidlertid beskjed og biter ikke på den grovt anlagte tyske propagandaen.

Ved selve fronten har det vært en del mindre trefninger. Kysten langt sørover er stadig på norske hender.

Sitat slutt.

D/S Skjerstad i Bodø. Domkirken i bakgrunnen.
I all hast ble hun skilt ut fra Saltens Dampskibsselskap til Det Nordlandske Dampskibsselskap,
og logoen på skorsteinen ble malt over.

Skjerstad var forsikret da det gikk i fart for de engelske militærstyrker, og det ble utbetalt kr. 400 000 etter senkningen.
Hva selskapets penger skulle anvendes til, var det ingen tvil om innen selskapets organer. det måtte skaffes et nytt skip snarest mulig.

Det nye skipet som ble innkjøpt, fikk også navnet Skjerstad, og ble i og etter krigen berømt for fangetransporten av de patriotiske norske lærerne. Men det er en helt annen historie.....

Nordlandsposten 23.09.1940:


Det Nordlandske Dampskipsselskap kjøper nytt skip.


Styret fikk fullmakt til å avslutte kjøpet av et svensk skip på generalforsamlingen lørdag.


Det ble lørdag holdt generalforsamling i Det Nordlandske Dampskipsselskap under ledelse av representantskapets ordfører, landbrukssekretær Bjarne Hovde.

Av de foreliggende regnskaper og beretninger går det fram at selskapet har hatt et godt driftsår i 1939. Passasjertallet med D/S Skjerstad er i driftsåret gått opp med 13,6 prosent.
Dette skyldes vel i første rekke forbedringen av passasjerbekvemmelighetene i 1938. Også godsfraktinntektene viser en betydelig økning, 17,55 prosent sammenlignet med 1938.

Resultatet av driften i 1939 ble et overskudd på kr. 82.769.71, det vil si en økning av inntektene på omlag 64 000 kroner.
Utgiftene er øket med omlag 17 500 kroner.

Styret foreslo at det ble delt ut 5 prosent utbytte for 1939, og dette ble enstemmig godkjent. Styrets beretning, representantskapets innberetning og regnskapet ble forøvrig godtatt enstemmig uten debatt.Beslagsdok
nr 1 D/S SkjerstadBeslagsdok
nr 2 D/S Skjerstad


 

Kjøp av nytt skip


Som kjent ble D/S Skjerstad krigsforlist og selskapet er derfor nå uten skip. Allerede en god tid før krigen, arbeidet styret og representantskapet med spørsmålet om kjøp av nytt og større skip for kystfarten, men det viste seg meget vanskelig å skaffe et som var særlig godt egnet............at en nå kunne anse spørsmålet som løst idet en hadde et godt egnet skip for hånden.

Opprinnelig hadde det vært forlangt 750 000 svenske kroner for båten, men telegrammet som løp inn til generalforsamlingen kunne fortelle at et tilbud på 650 000 svenske kroner var godtatt. Det skip det her gjelder, er betydelig større enn "Skjerstad", og skulde etter det som foreligger bety en meget fordelaktig handel for selskapet. Båten er på 550 ton og er 193 fot lang. Skipet, som nå bærer navnet "Hansa" er bygget i 1925.......


KONDEMNERT'

Norsk Bjergingskompani kom til sommeren 1940 med sin bergingsbåt "Parat" for å undersøke vraket av Skjerstad. Man kunne raskt fastslå at skipet var bergbart, men sannsynligvis så skadet at det ikke ville lønne seg å reparere det..

I tillegg lå det mange andre sunkne båter rundt på kysten, og prioriteringen var streng. Dermed ble vraket av Skjerstad ansett som totalforlis, og forsikringssummen på kr. 400 000,- ble utbetalt til rederiet.

Etter tapet av Skjerstad sto rederiet uten skip, men en driftig ledelse klarte å få tak i nok et brukt skip fra Sverige. Denne gang ble det D/S "Hansa" som man fikk kjøpt for kr. 650 000,-kroner.

Sannes og Saxe må ha vært gode forhandlere, for selv i krigstid fikk de eksportlisens for skipet til Norge, og fikk prutet ned 100 000,- kroner fra det opprinnelige tilbudet.

Dette var mye penger den gangen! "Hansa" fikk også navnet "Skjerstad", og ble i løpet av krigen svært kjent. Jeg tenker da på den brutale historien om transporten tyskerne gjorde av båten fullastet av norske lærere.

Men det er en helt annen historie.............. Var derimot så utrolig heldig å komme over de originale tyske beslagleggelsesdokumentene av skipet på en auksjon for noen år siden. Disse ligger nå trygt oppbevart i en bankboks, men under kan du les de scannede dokumentene.

Side 1     Side 2     Side 3     Slaget om Saltdalen

Oppdatert 11.10.2012

Oppdatert 11.10.2012
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen